Soft Network logo
Kite, Otakiya Thehpi Chapcheyazala (Black Currant Hide Manyfold), 2019

Kite

Otakiya Thehpi Chapcheyazala (Black Currant Hide Manyfold), 2019

Silver thread on black leather

42 ½ × 35 in. (107.95 × 88.90 cm)